Thực hiện Công văn số 1445/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, về việc phổ biến, giáo dục pháp luật  trong các cơ sở giáo dục và hưởng ứng ngày Pháp ...